VideoGen: A Reference-Guided Latent Diffusion Approach for High Definition Text-to-Video Generation

Xin Li, Wenqing Chu, Ye Wu , Weihang Yuan, Fanglong Liu, Qi Zhang , Fu Li, Haocheng Feng , Errui Ding , Jingdong Wang
Baidu Inc.

BibTeX

@misc{li2023videogen,
   title={VideoGen: A Reference-Guided Latent Diffusion Approach for High Definition Text-to-Video Generation}, 
   author={Xin Li and Wenqing Chu and Ye Wu and Weihang Yuan and Fanglong Liu and Qi Zhang and Fu Li and Haocheng Feng and Errui Ding and Jingdong Wang},
   year={2023},
   eprint={2309.00398},
   archivePrefix={arXiv},
   primaryClass={cs.CV}
}